අරපිරිමැස්මේ විද්‍යාව

Tuesday, September 7, 2010

ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් වෙළඳපළට සම්බන්ධ ආයතන

වාණිජ බැංකු

ඉතිරි කිරීමේ ආයතන

 • ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
 • සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
 • සේවක භාරකාර අරමුදල

රක්ෂණ ආයතන
 • සී/ස ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව හා සී/ස ජාතික රක්ෂණ සංස්ථාව
 • පෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගම්

මූල්‍ය සමාගම්

මුදල් තැරැව්කාර ආයතන

සංවර්ධන බැංකු
 • ජාතික සංවර්ධන බැංකුව
 • DFCC බැංකු
 • රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව
 • ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු
 • සණස සංවර්ධන බැංකුව
 • ප්‍රමුඛ ඉතිරි කිරීමේ හා සංවර්ධන බැංකු

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ:- වින්සන් මර්වින් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් ආර්ථිකය(2000)යුනිවර්සල් ප්‍රින්ටින් සමාගම,නුගේගොඩ

No comments:

Post a Comment